نکات ایمنی مهم در مورد ضدعفونی تلفن همراه در زمان شیوع کرونا