مجوزها

  • دارای مجوز واردات دارو از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت کشور
مجوز-دارو-سلامت
  • دارای مجوز واردات داروهای فوریتی
مجوز فوریتی
  • دارای مجوز صادرات دارو از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت
مجوز صادرات سلامت